Dragiše Radevića BB, 84300 Berane, Crna Gora [email protected]

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “KOMUNALNO” BERANE

Skraćeni naziv Društva je DOO “Komunalno” Berane

Društvo obavlja poslove:

Oblast 38 – sakupljanje otpada, obrada i odlaganje otpada, odvoženje otpadnog materijala i obavljanje pripremnih radnji u okviru recikliranja otpada (sortiranje otpada radi dalje prerade),

Grana 38.1 – sakupljanje otpada:

Sakupljanje otpada koji se odlaže u kante i kontejnere za odlaganje smeća (kućni otpad, iskorišćene baterije, upotrijebljeno ulje i masti iz domaćinstava, građevinski otpad i sl.
Grupa 38.11 – sakupljanje bezopasnog otpada:

 • Sakupljanje bezopasnog čvrstog otpada iz kanti, kontejnera i drugih posuda za odlaganje smeća,
 • Sakupljanje otpadnih materijala namijenjenih za recikliranje ,
 • Sakupljanje i odstranjivanje otpada s javnih površina,
 • Sakupljanje i odstranjivanje građevinskog otpada,
 • Sakupljanje i odnošenje ostataka građevinskog materijala i opreme,
 • Sakupljanje tekstilnog otpada,
 • Rad stanica za odvoženje bezopasnog otpada
 • Odvoženje i odlaganje otpada na lokaciju za privremeno odlaganje otpada, deponiju.

Oblast 81 – usluge održavanja objekata i okoline

Grupa 81.30 – održavanje i uređivanje okoline

 • održavanje , njegovanje i obnavljanje biljnog fonda
 • održavanje opremanje i čišćenje parkova i javnih zelenih površina, površina oko stambenih zgrada i u stambenim blokovima
 • održavanje i čišćenje površina za rekreaciju, otvorenih plaža , riječnih korita i obala rijeka
 • preduzimanje mjera zaštite javnog zelenila
 • uređenje groblja

Oblast 96 – ostale uslužne djelatnosti

Oblast 96.03 pogrebne i srodne djelatnosti

 • Usluge sahranjivanja i prodaja grobnih mjesta i grobnica
 • Održavanje i iznajmljivanje gradske kapele

Grupa 96.09 -usluge zbrinjavanja kućnih ljubimaca (smještaj i ishrana, čuvanje i treniranje)

Oblast 68 – poslovanje nekretninama

Grupa 68.20 – iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima –pijace

Pored ovih društvo može obavljati i djelatnosti koje nijesu djelatnosti od javnog interesa i to:

 • investicione poslove iz oblasti osnovne djelatnosti, koje po prirodi spadaju u djelatnost od opšteg interesa
 • proizvodnju cvijeća i sadnog materijala,
 • grubi građevinski radovi u građevinarstvu.

Osnovni oblici organizovanja društva su sektorikoji u svom sastavu imaju službe i radne jedinice i to:

 1. Sektor zajedničkih poslova koji čine:
 • Pravna služba
 • Služba računovodstva
 • Komercijalna služba

Proizvodno uslužni sektor čini više radnih jedinica i to:

 • RJ Čistoća i gradsko zelenilo
 • RJ Mehanizacija i odvoz smeća
 • RJ Gradske pijace
 • RJ Gradsko groblje i kapela
 • RJ Održavanje lokalnih puteva
 • RJ Inkasantska služba
 • RJ Sklonište za zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa
 • RJ Stočna pijaca

V.D. Direktora DOO “Komunalno” Berane je Milan Lekić, a sjedište društva je u Beranama, ulica Dragiše Radevića br. 6.